Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Enspirion Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472.

2. Nasze dane kontaktowe to: biuro@enspirion.pl, adres korespondencyjny 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.enspirion@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli w celu:

• zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• wypełniania przez ADO obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających m.in. z przepisów ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawa zamówień publicznych,

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest obsługa oraz archiwizacja korespondencji, dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń.

5. Podanie danych adresowych jest niezbędne celem obsługi korespondencji przez Enspirion Spółka z o. o.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać :

• Uprawnione organy publiczne,

• Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,

• Podmioty dostarczające korespondencję,

• Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

• Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,

• Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO (w tym poczty elektronicznej).

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu ADO:

• W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

• W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.

• W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Informujemy o przysługującym prawie do:

• dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

• sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

• usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,

• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 2 lub 3).

9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Link do polityki cookies